IŠTIKIMI SENGIREI. ŠIS VANDUO PRISIDEDA PRIE LIETUVOS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMO. 

Naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI INTERNETO PUSLAPIAIS ŽALIA GIRIA IR UŽSAKYMAI.ŽALIA GIRIA TAISYKLĖS

Galioja nuo 2023-03-28

1.    Bendrosios nuostatos
1.1.    El. parduotuvėje https://zaliagiria ir/ar https://uzsakymai.zaliagiria.lt  prekių prekybą organizuoja ir vykdo UAB „Gelsva“ (toliau šiose taisyklėse – UAB „Gelsva“ arba Pardavėjas), juridinio asmens kodas 120596772, PVM mokėtojo kodas LT205967716, buveinės adresas Liepkalnio g. 97b, LT-02121 Vilnius, tinklalapio adresas https://zaliagiria ir/ar https://uzsakymai.zaliagiria.lt, tel.  8 700 22211, el. paštas: info@zaliagiria.lt .
1.2.    Šios elektroninės parduotuvės pirkimo-pardavimo Sutarties taisyklės ir sąlygos (toliau – taisyklės) yra Šalims (viena Sutarties Šalis – Pardavėjas ir kita Sutarties Šalis – Pirkėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, prekių (arba kitaip vadinamų produktų) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje (interneto tinklalapyje adresu https://zaliagiria ir/ar https://uzsakymai.zaliagiria.lt, toliau – el. parduotuvėje) susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.3.    Teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje turi:
1.3.1.    veiksnus fizinis asmuo;
1.3.2.    nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas.
1.3.3.     juridinis asmuo;
1.3.4.    visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus įgalioti atstovai.
1.4.    Pirkėjas (el. parduotuvėje susikūręs ir turintis paskyrą registruotas vartotojas), el. parduotuvėje pasirinkęs prekes ir pateikęs užsakymą Pardavėjui vykdymui, pažymėdamas laukelius „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis“ ir "Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika“ patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas suprato, taisyklės Pirkėjui yra aiškios ir Pirkėjas visiškai sutinka su taisyklėmis ir privatumo politikoje įtvirtintu jo asmens duomenų tvarkymu.
1.5.    Pirkėjas, patvirtindamas sutikimą su pirkimo taisyklėmis, taip pat:
1.5.1.    Užtikrina, kad remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5.2.    Pareiškia, kad sutinka, jog  Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie papildytas/pakeistas taisykles Pirkėjas informuojamas Pirkėjui prisijungus prie el. parduotuvės arba pirmą kartą po taisyklių pakeitimo/papildymo Pirkėjui perkant prekes el. parduotuvėje. Kiekvieno pirkimo metu Pirkėjo informavimas apie taisykles yra užtikrinamas reikalaujant Pirkėjo patvirtinimo, kad su atnaujintomis ir pakeistomis taisyklėmis yra susipažinta ir sutinkama (pažymint laukelius  „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis“ ir "Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika“  ). Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir išreiškė savo sutikimą.
1.6.    Pirkėjas negali atlikti prekių pirkimo el. parduotuvėje, jei jis nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi.
1.7.    Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra  besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis. Pirkėjo suformuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus, laikoma, kad Pardavėjas sudarė visas sąlygas ir ėmėsi visų nuo Pardavėjo priklausančių veiksmų, kad Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje susipažintų su šiomis taisyklėmis.
1.8.    Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka. Privatumo politika yra pasiekiama tinklalapyje adresu https://zaliagiria.lt/privatumo-politika bei https://uzsakymai.zaliagiria.lt/privatumo-politika  
Jei Pirkėjas suteikė teisę Pardavėjui pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
1.9.    El. parduotuvės dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra Pardavėjo nuosavybė.
1.10.    Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo paskyrą iš el. parduotuvės tais atvejais, kai Pirkėjas el. parduotuvėje atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose draudžiamus veiksmus arba pažeidžia šias Taisykles ir toks pažeidimas yra esminis. Esminiu Taisyklių pažeidimu Pardavėjas laiko atvejus, kai:
1.10.1.    Pirkėjas ne mažiau kaip 1 kartą per metus nepriima užsakytų prekių, t. y. Pirkėjo nurodytoje pristatymo vietoje pristatymo metu nebūna Pirkėjo ar kito prekes priimti teisę turinčio asmens;
1.10.2.    Pirkėjas 2 ar daugiau kartų Pardavėjo darbuotojų arba prekes pristatančių kurjerių atžvilgiu elgiasi nepagarbiai, naudoja fizinį ar psichologinį smurtą;
1.10.3.    Pirkėjas, priimdamas prekes (alkoholinius gėrimus, energetinius gėrimus), kurias Pardavėjas gali perduoti tik tam tikro amžiaus sulaukusiam asmeniui, pateikia suklastotą arba kitam asmeniui priklausantį asmens dokumentą;
1.10.4.    Kitais atvejais, kai Pirkėjas savo veiksmais šiurkščiai ir iš esmės pažeidžia šias Taisykles.
1.11.    Taisyklių 1.11 punkte nurodytais atvejais Pirkėjas visada (tiek po pirmojo, tiek po paskesnių pažeidimų, jei paskyra iš el. parduotuvės nepašalinama po vieno pažeidimo atvejo) yra informuojamas paskyroje nurodytu el. paštu apie padarytą pažeidimą ir turi teisę pateikti paaiškinimus. Jei Pirkėjo paskyrą el. parduotuvėje nusprendžiama panaikinti, Pirkėjas apie tokį Pardavėjo sprendimą yra informuojamas paskyroje nurodytu el. paštu prieš 10 dienų iki paskyros panaikinimo.

2.    Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1.    Pirkėjui susikūrus paskyrą el. parduotuvėje ir/ar suformavus prekių krepšelį ir pateikus jį vykdyti, t. y. suformavus Užsakymą Pardavėjui spaudžiant mygtuką „Pradėti užsakymą“ ir atlikus visus tolesnius žingsnius, įskaitant Užsakymo prekių krepšelio patvirtinimą ir Užsakymo apmokėjimą, Pardavėjui ir Pirkėjui šios Taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra privalomos abiem šalims. Pirkimo- pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas susikuria paskyrą elektroninėje parduotuvėje ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia Užsakymą vykdyti Pardavėjui, paspaudęs mygtuką „apmokėti“ ar kitą panašų nedviprasmiško turinio mygtuką, kuriuo aiškiai išreiškiama Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas prekes ir apmokėti Užsakymą, t. y. sumokėti už prekes ir Pardavėjo suteikiamas paslaugas (pavyzdžiui, užsakymo pakavimo paslaugas, užsakymo pristatymo paslaugas ir kt., jei tokios paslaugos siūlomos el. parduotuvėje ir jų pavadinimas bei kaina aiškiai nurodomi Pirkėjui formuojant užsakymą).
2.2.    Pirkėjas, pateikęs užsakymą el. parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus šiose taisyklėse ar teisės aktuose nustatytas išimtis (pavyzdžiui, kai užsakymas yra atšaukiamas, prekių atsisakoma ir kt.). 
2.3.    Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas užsako iš Pardavėjo pateikto prekių asortimento internetu užsiregistruodamas el. parduotuvėje;
2.4.    Pirkėjas registraciją el. parduotuvėje atlieka užpildydamas registracijos anketą. Pirkėjas, susikurdamas paskyrą ir/ar keisdamas paskyros duomenis ir/ar paskyros nustatymus bei užsakydamas prekes, Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti šiuose laukuose numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo, kaip fizinio asmens, duomenis ir, jei reikia, Užsakymą atsiimančio asmens duomenis, kontaktinius duomenis ir/ar perkančiojo juridinio asmens duomenis, kontaktinius duomenis. 
2.5.    Registruotam Pirkėjui sukuriama viena individuali el. parduotuvės paskyra, per kurią jis gali teikti užsakymus bei juos valdyti, taip pat dalyvauti Pardavėjo apklausose ar tyrimuose. 
2.6.    Draudžiama registruotis, naudojantis svetimais duomenimis, taip pat atlikti užsakymus, naudojantis svetima paskyra. Pirkėjas atsako už tai, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Pardavėjas visada laikys, jog Pirkėjo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir/ ar trečiųjų asmenų dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir/ ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.7.    Pardavėjas saugumo ar įstatymų numatytų pareigų užtikrinimo tikslais gali prašyti atlikti patvirtinimus, susijusius su Pirkėjo paskyra, pavyzdžiui, paprašyti patvirtinti telefono numerį ar pan.
2.8.    Pirkėjui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Pardavėjas turi teisę neregistruoti Pirkėjo el. parduotuvėje, panaikinti jo registraciją ar apriboti galimybę el. parduotuvėje teikti užsakymus, kaip registruotam Pirkėjui.
2.9.    Pirkėjas turi teisę keisti, pildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Norėdamas panaikinti savo paskyrą Pirkėjas gali ją ištrinti pats, jei tai padaryti leidžia el. parduotuvės funkcionalumai ar kreipiasi į Pardavėją elektroniniu paštu uzsakymai@zaliagiria.lt. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis el. parduotuve. Jei, po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu, Pirkėjas iš naujo užsiregistruoja el. parduotuvėje, jam sukuriama nauja paskyra ir senosios duomenys nėra atstatomi. 
2.10.    Pirkėjas yra atsakingas už registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie el. parduotuvėje atliekami prisijungus su Pirkėjo duomenimis. Jei el. parduotuve naudojasi ir užsakymus teikia trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė.
2.11.    Praradus prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu. Taip pat, jei Pirkėjas turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo paskyroje. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el. parduotuvės ir atliekant užsakymus, pasinaudojus Pirkėjo duomenimis, išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, neužtikrinant el. parduotuvės sistemos tinkamos apsaugos.
2.12.    Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

3.    Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai
3.1.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais. Prekių pakavimo mokestis ir prekių pristatymo mokestis  į kainą nėra įskaičiuotas ir Pirkėjui aiškiai nurodomas atskirai, nebent el. parduotuvėje aiškiai nurodyta kitaip.
3.2.    Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai): 
3.2.1.    Prekių užsakymo metu, ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo prekių užsakymo patvirtinimo momento, kuris įvyksta kai Pirkėjas patvirtina prekių krepšelį ir išsirenka tinkamą apmokėjimo būdą paspausdamas mygtuką „Apmokėti“. Pirkėjui nespėjus atsiskaityti nurodytais terminais, užsakymo pristatymo laiko rezervacija yra atšaukiama.
Išankstinis apmokėjimas už prekes vykdomas internetu, pasirinkus atsiskaitymą per el. bankininkystę arba mokėjimo kortele jei kliento turima mokėjimo kortelė, jos tipas leidžia atsiskaityti už internetu užsakytas prekes. Atsiskaitymo metu Pirkėjas nukreipiamas į el. parduotuvėje įdiegtą mokėjimo platformą. Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą; pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu pateiktų duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje
3.2.2.    bankiniu mokėjimo pavedimu; šiame papunktyje nurodytu būdu už el. parduotuvėje užsakytas prekes gali atsiskaityti tik el. parduotuvėje registruoti, savo identifikacinius duomenis pateikę Pirkėjai ir su UAB „Gelsva“ sutartis dėl prekių tiekimo sudarę Pirkėjai; Pirkėjui atsiskaitant už prekes šiame punkte nurodytu būdu Pirkėjas privalo Pardavėjo Pirkėjui išrašytą PVM sąskaitą –faktūrą apmokėti PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytu terminu;
3.2.3.    kitais el. parduotuvėje įdiegtas ar nurodytas atsiskaitymo būdais.
3.3.    Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gavo atitinkamą Pirkėjo atlikto mokėjimo už prekes bei jų pristatymą patvirtinimą iš „Paysera LT“, UAB. Prekių ir jų pristatymo kainos yra apskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nedelsiant, Pardavėjui apie tai patvirtinant Pirkėjui, šio nurodytu elektroniniu paštu.
3.4.    Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.
3.5.    PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

4.    Prekių pristatymas
4.1.    El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
4.2.    Už prekių pristatymo paslaugą taikomas prekių pristatymo mokestis, kuris Pirkėjui yra parodomas prekių užsakymo metu. Pardavėjas gali nustatyti ir kitokį laikiną ar nuolatinį prekių pristatymo mokestį (pavyzdžiui netaikyti mokesčio perkant už tam tikrą pinigų sumą ar tam tikrais laikotarpiais ir pan.). Toks mokestis Pirkėjui yra parodomas prekių krepšelyje ir aiškiai paskelbiamas iki Pirkėjui atliekant Prekių užsakymą ir iki apmokant užsakymą.
4.3.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi išsirinkti ir užsisakyti prekių el. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma el. parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.
4.4.    .Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi. Itin retais ir išimtiniais atvejais (dėl nelaimingo atsitikimo, nenugalimos jėgos ir kt., kurio metu netikėtai sunaikinami ar sugadinami užsakytų prekių likučiai ir pan.)jei Pardavėjas negali sukomplektuoti užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas imasi toliau nurodomų veiksmų: 
4.4.1.    pirma, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju telefonu ir informuoja apie prekių trūkumą. Pirkėjas informuojamas apie savo teises (1) gauti kitas užsakymu įsigytas prekes, kurias Pardavėjas gali pristatyti, o trūkstamų prekių kainą susigrąžinti; (2) atsisakyti visų ar dalies prekių, kurias Pardavėjas gali pristatyti,  pristatymo ir atgauti sumokėtą šių prekių kainą ir pristatymo mokestį; (3) į užsakymą įtraukti kitą, Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis (rūšimi, kaina ir pan.) panašesnę prekę;
4.4.2.    antra, jei su Pirkėju iš karto nepavyksta susisiekti telefonu, 4.4.1 punkte nurodyta informacija yra pateikiama Pirkėjo elektroniniu paštu; Pirkėjas papildomai informuojamas, per kokį laiką jis turėtų atsakyti į laišką arba su Pardavėju susisiekti telefonu, kad užsakymas būtų pristatytas Pirkėjo pasirinktu laiku;
4.4.3.    trečia, Pardavėjas, nesulaukęs Pirkėjo atsakymo į 4.4.2 punkte nurodytą elektroninį laišką, pristato likusias užsakymo prekes (jei užsakyme buvo kitų, Pardavėjo turimų, prekių) Pirkėjo pasirinktu laiku ir papildomai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu apie tai, kad Pardavėjas Pirkėjui grąžins nepristatytų prekių kainą, o taip pat tai, kad Pirkėjas, jei pageidauja, turi teisę grąžinti ir kitas (visas ar dalį) užsakymo prekes šių Taisyklių 6 dalyje („Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“) nustatyta tvarka.  
4.5.    Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Pardavėjo atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
4.6.    Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) šių taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
4.7.    Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.8.    Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.9.    Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos el. parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes priimti pats. Už teisingus pristatymo adreso duomenis atsako Pirkėjas.
4.10.    Tuo atveju, kai Pirkėjo el. parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui (alkoholinius gėrimus – ne jaunesniam nei 20 metų blaiviam asmeniui), o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.11.    Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis el. parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias taisykles), Pirkėjas negali atsiskaityti mokėjimo kortele ne dėl Pardavėjo kaltės ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. 
4.12.    Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 17 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. sekmadieniais, Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).
4.13.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.14.    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
4.15.    Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
4.16.    Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.
4.17.    Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.
4.18.    Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.
4.19.    Alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 4.12 punkte nurodytais laikais.
4.20.    Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.13 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

5.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
5.1.    El. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
5.2.    Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose dokumentuose.
5.3.    Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.    Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.1.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu elektroniniu paštu: info@zaliagiria.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos arba:
6.1.1.     jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę; 
6.1.2.     jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį; 
6.1.3.    jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna pirmąją prekę. 
6.1.4.    Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti el.  parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas turi per šio skirsnio 6.1 punkte nurodytą terminą pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą elektroniniu paštu, adresu  info@zaliagiria.lt, laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. 
6.2.    Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui adresu Liepkalnio g. 148, Vilnius, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. 
6.3.    Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
6.4.    Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maiželį, popierių). 
6.5.    Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių grąžinimą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Jei Pirkėjas grąžina prekę arba įrodymus apie jos išsiuntimą pateikia vėliau nei po 14 dienų po prekių atsisakymo, pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui grąžinami nedelsiant. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes. 
6.6.    Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui. Pirkėjas užpildo Pardavėjo atstovo pateiktą prekių grąžinimo dokumentą. 
6.7.    Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y.  fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
6.8.    Taisyklių 6 skirsnio 6.7. punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
6.8.1.    greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
6.8.2.    supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
6.8.3.    prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
6.8.4.    alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų; 
6.8.5.    sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
6.8.6.    taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
6.9.     Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.10.    Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas prekes analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Tinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekės keičiamos šio skirsnio 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, ir 6.8 punktuose nustatyta tvarka.
6.11.    Pirkėjas (kai jis yra vartotojas), įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364(1) straipsnyje numatytas teises.
6.12.    Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui elektroniniu paštu: info@zaliagiria.lt nurodytu būdu. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą nedelsdamas elektroniniu paštu patvirtins Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.  
6.13.    Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, ir prekės kaina jos užsakymo ir keitimo momentu skiriasi, taikoma Pirkėjui palankesnės kaina.
6.14.    Kai Pirkėjas reikalauja atitinkamai sumažinti netinkamos kokybės prekės kainą, atsižvelgiama į prekės kainą tokio reikalavimo pareiškimo momentu.
6.15.    Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą.
6.16.     Netinkamos kokybės daikto grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui. 
6.17.    Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, prekių pristatymo metu, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
6.18.    Pirkėjui grąžinus tinkamos ar netinkamos kokybes prekes ir aiškiai nurodžius, kad nereikalauja grąžinti pinigų, pinigai panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui el.  parduotuvėje kito apsipirkimo metu.

7.    Ginčų nagrinėjimas
7.1.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.2.    Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu el. parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, o Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus vartotojo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai. 
7.3.    Vartotojas į Pardavėją kreipiasi el. paštu 7 kalendorines dienas, o per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. dėl ne maisto prekių kokybės - į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), dėl maisto produktų kokybės - į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, interneto svetainė www.vmvt.lt). Taip pat vartotojas gali užpildyti prašymo formą elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje (EGS) http://ec.europa.eu/odr/.

8.    Baigiamosios nuostatos 
8.1.    Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
8.2.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@zaliagiria.lt ir/ar telefonu 8 700 22211 ir/ar rašydamas žinutę esamu laiku el.  parduotuvėje esančiame susirašinėjimo langelyje.
8.3.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4.    Pirkėjas turi teisę bet kada panaikinti savo registraciją el. parduotuvėje.
8.5.    Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.6.    Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.